I. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA


1. Naziv organa


Sedež zavoda: CESTA II. GRUPE ODREDOV 16, 1295 IVANČNA GORICA

Ustanovitelj zavoda: OBČINA IVANČNA GORICA, SOKOLSKA ULICA 8, 1295 IVANČNA GORICA

Telefon: 01 781 90 00

Fax: 01 787 77 47

Matična številka: 1192574

Davčna številka: 92521045

Transakcijski račun: IBAN SI56 0123 9603 0920 692

Registrska številka zavezanca pri ZZZS: 5509003553

Glavna dejavnost zavoda: 86.210 Splošna zunajbolnišnična dejavnost

Zavod je vpisan pod vložno številko 12913700 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani

Sektorska pripadnost: s.13133 - Druge enote lokalne ravni dežave


2. Ogovorna oseba organa


Direktor

Janez Zupančič, dr.med., spec. druž. med.

Telefon: 01 781 90 20

Fax:     01 787 77 47

Elektronski naslov: direktor@zd-ivg.si  


Pomočnica direktorja   

Mateja Kocjan, dipl.m.s., mag. vzg. in men. v zdr.
Telefon: 01 781 90 34
Fax:     01 787 77 47
Elektronski naslov: mateja.kocjan@zd-ivg.si3. Datum prve objave kataloga

      16.03.2006
                

4. Datum zadnje spremembe kataloga

   27.09.2017

5. Katalog je dostopen na sledečem naslovu

       http://sl.zd-ivg.si


6. Druge oblike kataloga

Fizični dostop - tiskana oblika

Katalog informacij javnega značaja je fizično dostopen v prostorih tajništva Zdravstvenega doma Ivančna Gorica, na naslovu: Cesta II. grupe odredov 16, 1295 Ivančna Gorica od 08.00 do 13.00 ure od ponedeljka do petka.


Dostop na spletnem naslovu:

http://sl.zd-ivg.si  , katalog informacij javnega značaja


Dostop za ljudi s posebnimi potrebami:

Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami. Prosilci se lahko zglasijo osebno v Zdravstvenem domu Ivančna Gorica, kjer jim, če ne bo šlo drugače, informacije na njihovo zahtevo preberemo oziroma ustno razložimo.
II. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

 

1. Organigram in podatki o organizaciji organa


a. Opis delovnega področja

Zdravstveni dom Ivančna Gorica (v nadaljevanju ZD Ivančna Gorica) kot javni zavod obstaja od 01.05.1997. Ustanovljen je bil za izvajanje osnovnega zdravstvenega varstva v poslovnih prostorih zavoda, na terenu in na domu bolnika za prebivalce na območju občine Ivančna Gorica in za druge ljudi, ki potrebujejo zdravstveno pomoč. Naš zavod pri tem ravna enako ne glede na nacionalnost, vero, spol in drugačnost. Področje dela Zdravstvenega doma Ivančna Gorica izhaja iz odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstvenega doma Ivančna Gorica, ki je bil sprejet 14.03.1997 na 25. redni seji Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica, objavljen na spletni strani:


http://www.ivancna-gorica.si/data/Uradni_vestniki/uradni_vestnik_1997/Uradni_vestnik_2_1997.pdf
Odlok o ostanovitvi Zdravstvenega doma Ivančna Gorica


Statut Zdravstvenega doma Ivančna Gorica 

Zdravstveni dom Ivančna Gorica na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ZD IVančna Gorica opravlja osnovno zdravstveno dejavnost, ki obsega naslednje storitve:

 • spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev;
 • preventivno zdravstveno varstvo ogroženih skupin in drugih prebivalcev, v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami;
 • zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja;
 • preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo;
 • zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine;
 • zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju;
 • patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na bolnikovem domu ter oskrbovanec v socialno varstvenih in dugih zavodih;
 • neprekinjeno nujno medicinsko pomoč in reševalno službo, če ta ni organizirana pri bolnišnici;
 • zdravstvene preglede športnikov;
 • zdravstvene preglede nabornikov;
 • ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo;
 • diagnostične in terapevtske storitve.

Zavod izvaja tudi druge zdravstvene storitve v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost:

 • programe za zdravo življenje;
 • prodajo zdravstvenih storitev na trgu;
 • izvajanje mrliško pregledne službe;
 • koordinacijo, organizacijo zdravstvenega varstva in zagotavljanje stabilnosti;
 • delovanje javne mreže;
 • pedagoške naloge;
 • diagnostične in terapevtske storitve za zasebnike, koncesionarje in samoplačnike.

b. Seznam notranjih organizacijskih enot

Organizacijske enote zdravstvenega doma so:


Splošna služba, vodja Mateja Plut Švigelj, dr.med., spec.družinske.med.

telefon 01 781 90 00, elektronski naslov: mateja.plut.svigelj@zd-ivg.si  


Otroški in šolski dispanzer, vodja Janez Zupančič, dr. med.spec. spl.med.

telefon 01 781 90 00, elektronski naslov : direktor@zd-ivg.si

 

Zobozdravstvo, vodja Darija Brlek, dr.dent.med.

telefon 01 7877 85 13, elektornki naslov: brlek.zd.ivg.@gmail.com

 

Diagnostični laboratorij, vodja Špela Sajko univ.dipl.biolog,spec.med. biok.

telefon 01 781 90 31;

 

Dispanzer za žene, vodja Janez Zupančič, dr.med., spec.druž.med.

telefon 01 781 90 00, elektronski naslov: direktor@zd-ivg.si

 

Patronažna služba, vodja Mojca Zaletel, dipl.med.ses.

 telefon 01 781 90 00, elektronski naslov: patronaža@zd-ivg.si

 

 Naloge skupnega pomena za organizacijske enote upravlja uprava zavoda s svojimi službami.

 

 c. Organigram zavoda


d. Zavod ima organizorano primarno zdravstvo v 4-ih objektih in sicer:

 • Ivančna Gorica, Cesta II. grupe odredov 16
 • Ivančna Gorica, Srednja šola Josip Jurčič (mladinsko zobozdravstvo)
 • Šentvid pri Stični, Osnovna šola Ferda Vesela (mladinsko zobozdravstvo)
 • Zagradec (splošna ambulanta)


2. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

 

Pristojna oseba: Janez Zupančič, dr.med., spec.spl.med.

Naslov: Zdravstveni dom Ivančna Gorica, Cesta II. grupe odredov 16, 1295 Ivančna Gorica

Elektronski naslov: info@zd-ivg.si 

Telefon: 01 781 90 20

Fax : 01 781 90 12

3. Povezave na predpise z delovnega področja organa

Opozorilo:

pri dostopu do predpisov na navedenih soketnih mestih gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.


4. Seznam predlogov predpisov

 

Povezava na državni register predpisov: 

Povezava na EU portal: 


5. Seznam strateških in programskih dokumentov

 

Seznam pomembnih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja: 


6. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 • Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja
 • Postopki na podlagi ZVOP-1
 • Odločanje o pritožbi posameznika po Zakonu o pacientovih pravicah.

7. Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja zavod


Osnovna medicinska dokumentacija (IVZ 1)  

Normativna podlaga in vsebinski okvir: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ; Uradni list RS, št. 65/2000)  

Podatki v zbirki podatkov se nanašajo na paciente in predstavljajo osnovno medicinsko dokumentacijo o pacientih, ki jo uporabljajo izvajalci zdravstvene dejavnosti pri zagotavljanju zdravstvenega varstva.  

Organ pridobiva podatke v evidenci: Organ pridobiva podatke, ki jih vsebuje evidenca, neposredno od posameznika, na katerega se podatki nanašajo v kartoteki ali računalniškem mediju in iz drugih zbirk podatkov, katerih upravljalec je ZD Ivančna Gorica.  

Opis in pogoji dostopa do evidence: Prosilci lahko podatke pridobijo na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP). 

Dostop do podatkov imajo tudi tisti, ki imajo zakonsko podlago po materialnih predpisih (npr.: sodišča, policija, zavarovalnice,…)  

Podatke lahko pridobi tudi oseba, ki ima pooblastilo osebe, na katero se podatki nanašajo. 

Pogoji dostopa: varovanje osebnih podatkov. 

Navedba povezave z drugimi javnimi evidencami:  /


8. Seznam drugih informativnih zbirk podatkov


1. Ime zbirke: Zdravstveni informacijski sistem (ZIS)
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP.

Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju ZD Ivančna Gorica.

Omejitve dostopa: Uporabniško ime, geslo z avtorizacijo.


2. Ime zbirke: Laboratorijski program LABIS

Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP.

Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju ZD Ivančna Gorica.

Omejitve dostopa: Uporabniško ime, geslo z avtorizacijo.


3. Ime zbirke: Spletne strani ZD Ivančna Gorica

Opis namena zbirke: Dostop do podatkov objavljenih na spletni strani ZD Ivančna Gorica

Način pridobivanja podatkov iz zbirke:

http://sl.zd-ivg.si/- javni dostop

Dostop do zbirke: dostop do interneta.

Seznam zdravnikov in zobozdravnikov, ordinacijski čas, čakalne dobe, kontakti za naročanje, aktualna obvestila.


4. Seznam ostalih evidenc:

 • Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Evidenca avtomatskega beleženja prisotnosti na delu zaposlenih delavcev

 • Evidenca osnovne medicinske dokumentacije

 • Evidenca obrambe in zaščite

 • Evidenca čakalnih seznamov

 • Evidenca opravljenega usposabljanja za varno delo in preizkus usposobljenosti

 • Evidenca zdravstvenih pregledov delavcev

 • Evidenca zahtev za obravnavo kršitev pacientovih pravic

 • Evidenca o cepljenju

 • Evidenca o obiskih, zdravstvenih storitvah, ugotovljenih obolenjih, stanju in poškodbah

 • Evidenca o poškodbah pri delu zaposlenih delavcev


9. Druge informacije javnega značaja


Opis in namen zbirke: Hranjenje in posredovanje izvidov preiskav
Opis in namen zbirke: Administrativno spremljanje zdravljenja pacientov, zaračunavanje opravljenih storitev, evidentiranje podatkov o zdravstveni negi, zagotavljanje podatkov za zunanje institucije.

Informacije, kot so seznam zdravnikov in zobozdravnikov, ki jih zavarovanci lahko izberejo skladno s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja, njihovi ordinacijski časi, čakalne dobe in način naročanja, so objavljene na spletni strani (klikni tukaj) III. NAČIN DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb. (4. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja UPB-2, Uradni list RS, št. 51/06).
Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam (v nadaljnjem besedilu: prosilec).
Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico pridobiti od organa informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled ali pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis (5. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja UPB-2, Uradni list RS, št. 51/06).
Organ lahko prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če gre za izjemo, ki jo opredeljuje 6. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja UPB-2, Uradni list RS, št. 51/06.
Dostop do drugih informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki je določen v naslednjih predpisih:
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06).

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št.76/05, spremembe 119/2007, 95/2011). 

Uredba o posredovanju informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 115/03, sprememba 76/2005)
Zahteva se naslovi na tel. oz. fax. številko ali na naslove, navedene v 2. točki tega kataloga, od ponedeljka do petka od 8.00 do 13.00 ure.
IV. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 • Seznam zdravnikov in zobozdravnikov, ki jih zavarovane osebe lahko izberejo v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja
 • Ordinacijski časi
 • Čakalne dobe
 • Naročanje
 • Odgovorne osebe za vodenje pritožbenega postopka
 • Cene storitev v samoplačniški ambulanti oziroma nadstandardne storitve in materiali
 • Kako se vključiti v učne delavnice programirane zdravstvene vzgoje in komu so namenjene?
 • Ali lahko pridem k zdravniku brez zdravstvene kartice
 • Pravica do proste izbire osebnega zdravnika
 • Pravica do zdravstvenih storitev

 V. STROŠKOVNIK POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 • stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja 

 

Ivančna Gorica; 27.09.2017

Direktor:

Janez Zupančič, dr.med., spec.spl.med.