Pripombe, pritožbe, (prve zahteve) pohvale, pobude, predlogi
»Obvestilo - pristojne osebe za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic«

 

V skladu z določili Zakona o varstvu pacientovih pravic (Ur. list RS št. 15/2008- v nadaljevanju zakon) lahko pacient neposredno med zdravstveno oskrbo izrazi nezadovoljstvo pri izvajanju zdravstvene oskrbe ali nezadovoljstvo z odnosom zdravstvenega delavca oz. zdravstvenega sodelavca. Če nesporazuma z dodatnimi pojasnili ali ukrepi ni mogoče odpraviti takoj, lahko pacient vloži zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic. Zaradi navedenega in v skladu z 58čl. Zakona izdajam naslednje:

 

O B V E S T I L O

 

1. PRISTOJNA OSEBA ZA SPREJEMANJE

prve zahteve za kršitve pacientovih pravic:


Naziv službe

Pristojna oseba

Telefonska št.

Elektronski naslov

Mesto in čas, kjer se lahko vloži ustna zahteva

Tajništvo

Mira ERŽEN

01/ 781 90 00

info@zd-ivg.si

pon. – petek od 8.00 do 13.00


2. PRISTOJNE OSEBE ZA OBRAVNAVO

prve zahteve za kršitve pacientovih pravic:

 

Naziv službe 

Pristojna oseba

Telefonska št.

Elektronski naslov

Mesto in čas, kjer se lahko vloži ustna zahteva

GMS

Mateja KOCJAN

01/ 781 90 34

mateja.kocjan@zd-ivg.si

ponedeljek – petek od 8.00 – 13.00 ure

Direktor

Janez ZUPANČIČ

01/ 781 90 10

direktor@zd-ivg.si

ponedeljek in četrtek od 11.00 – 13.00 ure

četrtek

 

3. NAČIN VLOŽITVE :

  • USTNA zahteva se lahko vloži na zapisnik pri pristojni osebi za sprejemanje prve zahteve za kršitev pacientovih pravic v zgoraj navedenem času v tajništvu zavoda vsak dan od ­­­­­­­­8.00 do 13.00 ure. Pisna zahteva se lahko vloži na posebnem obrazcu, ki ga je možno pri tajnici zavoda.
  • PISNA zahteva, ki ni vložena na posebnem obrazcu mora imeti naslednje podatke: ime in priimek pacienta, prebivališče pacienta, telefon oz. elektronska pošta pacienta, opis domnevne kršitve pacientove pravice, podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih ali drugih osebah, čas in kraj ter morebitne posledice domnevne kršitve pacientove pravice ter morebiten predlog za rešitev spora.

 

Anonimnih, žaljivih ali prepoznih zahtev pristojna oseba ne obravnava

Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev lahko vložite najpozneje v 15 dneh od nastanka domnevne kršitve. 

Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenega osebja pri nudenju zdravstvene oskrbe vložite najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi. 

Če ste za kršitev izvedeli kasneje oz. so se posledice kršitve pokazale kasneje, lahko prvo zahtevo vložite tudi po preteku rokov, vendar najkasneje v 3 mesecih.

 


Zastopnik pacientovih pravic:

Marjan Sušelj
prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, območne enote Ljubljana,
Zaloška 29
1000 Ljubljana

Tel. številka: 01/ 542 32 85

E-pošta: marjan.suselj@nijz.si

Uradne ure:

Sreda od 14:30 do 19:30

Četrtek od 7:00 do 14:00